Skip to content

„Tajemnicza postać”

Regulamin konkursu ogłoszonego na fanpage’u Kinogram

Sierpień 2021

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest spółka Kinogram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000864556, NIP 9512508634, REGON 387310670 o kapitale zakładowym w wysokości 5000 złotych (dalej zwany „Organizatorem”).
 2. Konkurs ma na celu promowanie marki KinoGram wśród widzów.
 3. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby, które są konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego. 
 4. Informacje na temat konkursu przekazywane będą widzom za pośrednictwem Fanpage’a KinoGram – strony KinoGram na portalu Facebook.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Capital Group, KinoGram ani ich rodziny
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w firmach współpracujących z Capital Group, KinoGram ani ich rodziny

Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 3 sierpnia 2021 r. od godz. 12.00 do 9 sierpnia 2021 roku do godz. 18.00.
 2. W ramach Konkursu, Widz (zwany również „Uczestnikiem”), który posiada aktywne konto na Facebook, musi kliknąć „Lubię to” na Fanpage KinoGram, a następnie w komentarzu dać odpowiedź na zadane pytanie w poście lub za pomocą Facebook Messenger. Co dziesiąta prawidłowa odpowiedź zostanie nagrodzona podwójnym otwartym biletem do kina KinoGram w Warszawie w Fabryce Norblina. Każdej z tych osób przysługuje tylko jedna Nagroda. Jeśli któraś z osób uprawnionych do otrzymania Nagrody nie zgłosi się po nią, uprawniona jest kolejna osoba, która ciekawie odpowiedziała na zadanie oraz odpowiednio kolejne osoby. 
 3. Osoby wytypowane do odebrania Nagrody Konkursu zostaną powiadomione o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej poprzez Facebook.
 4. W celu otrzymania Nagrody, osoba wytypowana powinna w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, przesłać na adres e-mail: pr@kinogram.pl, adres e-mail oraz numer telefonu odbiorcy Nagrody. 
 5. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie e-mailem przez osobę wytypowaną do odbioru podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik do regulaminu.
 6. Osoba wytypowana do otrzymania Nagrody, która nie wyśle danych teleadresowych w terminie podanym powyżej, traci uprawnienie do otrzymania Nagrody. W takiej sytuacji, osobą wytypowaną do otrzymania nagrody staje się kolejna osoba, która prawidłowo odpowiedziała na pytanie. 
 7. Nagrody zostaną wysłane odbiorcom pocztą elektroniczną.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez osobę uprawnioną do otrzymania Nagrody w ciągu 30 dni od daty przesłania danych teleadresowych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych przez Uczestnika.
 10. Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie jako uczestnik na warunkach, opisanych w niniejszym Regulaminie. 
 11. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności przysługuje im prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 
 12. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu – w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – jest Organizator. 
 13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są bilety otwarte do kina KinoGram 
 2. Osobom uprawnionym do otrzymania Nagrody nie przysługuje prawo ich wymiany na gotówkę lub na innego rodzaju nagrodę.
 3. Osoba uprawniona do Nagrody może się jej zrzec. W zamian nie przysługuje jej ani ekwiwalent pieniężny ani innego rodzaju nagroda.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs KinoGram”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Organizatora.

Reklamacje

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Kinogram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000864556, NIP 9512508634, REGON 387310670. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w celach marketingowych, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody.
 4. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych,
  wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 6. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 
 8. Dane Uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji. Po tym czasie, dane zostaną usunięte. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od nagród uzyskanych w Konkursie.
 9. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na przetwarzanie jego danych. Sprzeciw nie będzie miał wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jego wniesieniem. Każdej osobie przysługuje prawo skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na proces przetwarzania jego danych przez Organizatora.
 10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.facebook.com/kinogramwarszawa
Regulamin konkursu Facebook
Regulamin konkursu Facebook

© KinoGram 2021