Skip to content

Regulamin Kina „KinoGram”

Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Kinie mieszczącym się w budynku Fabryki Norblina pod adresem Żelazna 52/54 w Warszawie, którego operatorem jest Kinogram Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864556, NIP: 9512508634, REGON: 387310670.

Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązana jest każda osoba przebywająca na terenie Kina, w tym w szczególności każdy korzystający jego usług.

§ 1
Definicje

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z usług świadczonych na terenie kina po nazwą „KinoGram”;

Kino – Kino pod nazwą „KinoGram” mieszczące się w budynku Fabryki Norblina pod adresem Żelazna 52/54 w Warszawie;

Operator – spółka Kinogram sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864556, NIP: 9512508634, REGON: 387310670;

Seans – organizowana przez Operatora projekcja filmu lub innego utworu audiowizualnego odbywająca się na ternie Kina;

Wydarzenie – organizowana przez Operatora impreza inna niż Seans, np. pokaz, koncert, maraton filmowy, transmisja lub retransmisja wydarzenia sportowego, wydarzenia muzycznego lub innego rodzaju impreza.

Repertuar Kina – wykaz Seansów/Wydarzeń odbywających się na terenie Kina, wskazujący datę i godzinę planowanego rozpoczęcia poszczególnych Seansów/Wydarzeń.

Bilet – dokument potwierdzający zawarcie umowy z Operatorem i uprawniający posiadacza biletu do udziału w określonym Seansie/Wydarzeniu. Bilet zawiera informacje określające tytuł, datę i godzinę Seansu/Wydarzenia oraz salę kinową i miejsce na Sali.

Zaproszenie/Kupon – dokument wystawiany przez Operatora, uprawniający jego posiadacza do udziału w określonym Sensie/Wydarzeniu poprzez dokonanie wymiany na Bilet w kasie Kina.

Klient – każda osoba nabywająca usługi lub produkty oferowane na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina.

Serwis – serwis internetowy umożliwiający zakup Biletów na określony Seans/Wydarzenie za pomocą sieci Internet dostępny na stronie www.kinogram.pl

Aplikacja – aplikacja mobilna udostępniona za pośrednictwem strony internetowej Kina, stanowiąca oprogramowanie obsługujące urządzenia mobilne, za pośrednictwem której można dokonać zakupu biletów.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady obowiązujące na terenie Kina, w tym zasady świadczenia usług przez Operatora na rzecz Klientów. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do stosowania się do wskazówek i zaleceń Operatora oraz pracowników obsługi Kina.

 2. Wejście do sali kinowej i uczestnictwo w Sensie możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego Biletu uprawniającego do uczestnictwa w określonym Seansie odbywającym się w określonym dniu i godzinie.

 3. Klient biorący udział w Seansie zobowiązany jest do zajęcia miejsca określonego na posiadanym przez siebie Bilecie.

 4. Projekcja filmu lub innego materiału audiowizualnego obejmującego Seans, może być poprzedzona reklamami, zwiastunami filmów lub innymi materiałami marketingowymi.

 5. Repertuar Kina dostępny jest na terenie Kina, w Serwisie i Aplikacji.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Repertuaru Kina bez podania przyczyny, w tym do zmiany sali kinowej, w której odbywa się Seans/Wydarzenie.

 7. W salach kinowych obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania, a także zakaz wnoszenia kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju innych specjalistycznych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

 8. Na terenie Kina zabronione jest:

  – rejestrowanie wyświetlanych w Kinie projekcji filmów lub innych utworów

  – audiowizualnych oraz przebiegu Sensów/Wydarzeń, zarówno poprzez rejestrację

  – obrazu, dźwięku (łącznie jak i osobno) za pomocą jakichkolwiek urządzeń, w szczególności kamer, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz mikrofonów. Sale kinowe są monitorowane przez pracowników obsługi Kina w celu egzekwowania przedmiotowego zakaz;

  – korzystanie na salach kinowych z telefonów komórkowych, a także innych urządzeń

  – zakłócających przebieg i odbiór projekcji; Klient zobowiązany jest do wyłączenia/wyciszenia telefonu komórkowego na czas Seansu/Wydarzenia, tak aby przebieg Sensu nie został zakłócony;

  – wnoszenie na teren Kina produktów spożywczych i alkoholowych, za wyjątkiem żywności, napojów i napojów alkoholowych oferowanych przez Operatora i zakupionych na terenie Kina;

  – wnoszenia przedmiotów i substancji niebezpiecznych (np. broni, ostrych narzędzi, ładunków wybuchowych i pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, substancji żrących i chemikaliów itp.), które mogą być niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia i bezpieczeństwa innych osób przebywających na terenie Kina;

  – wnoszenie przedmiotów o dużych gabarytach (np. bagaży, rowerów);

  – wnoszenie i zażywanie środków odurzających i psychotropowych;

 9. Osoby niszczące mienie znajdujące się terenie Kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

 10. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Kina wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 11. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku i nie pozostawiania po sobie żadnych rzeczy (w tym przedmiotów osobistych) w miejscu, w którym siedzieli na sali kinowej.

 12. Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić Klienta i żądać opuszczenie terenu Kina przez Klienta, który nie przestrzega Regulaminu lub/i swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie Kina lub uniemożliwia lub utrudnia innym Klientom korzystanie z usług Operatora, w tym w szczególności odbiór Seansu lub Wydarzenia.

 13. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, pracownik obsługi Kina przysługuje prawo do zwrócenia uwagi Klientowi i zażądania dostosowania się do zasad określonych w Regulaminie, zaś w przypadku gdy wezwania kierowane do Klienta pozostają bezskuteczne, pracownik obsługi Kina jest upoważniony do żądania opuszczenia przez Klienta terenu Kina, bez prawa do zwrotu ceny za Bilet lub inny produkt/usługę zakupiony na terenie Kina.

§ 3
Rezerwacja biletów

 1. Klient może dokonać rezerwacji Biletu na Seans/Wydarzenie:
  – za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji;
  – w inny sposób i na warunkach określonych dla poszczególnego Wydarzenia przez Operatora

 2. Zarezerwowany Bilet należy odebrać w kasie Kina najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem Seansu/Wydarzenia. Rezerwacje nieodebrane w wyznaczonym czasie zostaną anulowane.

 3. Przy odbiorze rezerwacji należy podać imię i nazwisko lub numer rezerwacji.

§ 4
Bilety

 1. Bilety można nabywać poprzez ich zakup w kasie Kina, za pośrednictwem Serwisu, Aplikacji mobilnej lub poprzez dokonanie wymiany Zaproszenia/Kuponu na Bilet w kasie Kina.

 2. Płatności za bilet na stronie transakcyjnej kina klient dokonuje za pośrednictwem serwisu PayU.

 3. Warunkiem otrzymania biletu jest uzyskanie przez Kinogram od operatora płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty ceny transakcji. Kinogram zastrzega, iż proces uzyskania potwierdzenia od procesora płatności, o którym mowa może trwać do 30 minut od momentu dokonania przez kupującego wyboru formy dostawy biletu oraz zaakceptowania zamówienia.

 4. Kinogram niezwłocznie po uzyskaniu od operatora płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem.

 5. W sytuacji braku uzyskania przez Kinogram potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty ceny transakcji od operatora płatności lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, Kinogram poinformuje kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana.

 6. Jeden Bilet uprawnia do udziału w Seansie lub Wydarzeniu tylko jednego Klienta. Bilet uprawnia do udziału w określonym Seansie/Wydarzeniu które ma odbyć się w określonym dniu, godzinie oraz sali kinowej i miejscu na sali.

 7. Zakup Biletu na miejsca w fotelu dwuosobowym (kanapa) możliwy jest tylko pod warunkiem zakupu dwóch Biletów na oba miejsca obejmujące ten fotel (kanapę).

 8. Ceny biletów na Seans/Wydarzenie są wskazane w cenniku udostępnionym Klientom na terenie Kina (przy kasach) oraz w Serwisie/Aplikacji.

 9. Ceny Biletów na poszczególne Wydarzenia Operator ustala odrębnie w odniesieniu do danego Wydarzenia i udostępnia je Klientom poprzez informacje przekazywane za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji oraz dostępne w miejscach do tego wyznaczonych na terenie Kina i pracowników obsługi Kina.

 10. Informacje o ulgach w cenie Biletów stosowanych przez Operatora, a także ewentualnych rabatach przy nabywaniu Biletów, dostępne są w Kinie oraz za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji.

 11. Dokument uprawniający do zakupu Biletu ulgowego może być sprawdzany w momencie zakupu Biletu i/lub przy wejściu na salę kinową.

 12. Klient dokonujący zakupu Biletu, płacący gotówką, zobowiązany jest do przeliczenia otrzymanej reszty gotówki przed odejściem od kasy. Po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane.

 13. Zakup biletu przez serwis internetowy kina lub aplikację wymaga od klienta podania ważnego adresu e-mail/ telefonu, celem dostarczenia biletu kinowego w postaci kodu QR.

 14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez klienta na stronie internetowej błędnego adresu e-mail/ numeru telefonu, skutkującego opóźnieniem w wejściu klienta na salę kinową i koniecznością ręcznego odszukania transakcji zakupu biletu przez tego klienta.

 15. Klient jest zobowiązany do zaprezentowania Biletu na prośbę obsługi przy wchodzeniu na salę kinową oraz zachowania go przez cały czas trwania Seansu, tudzież do okazania Biletu na żądanie pracownika obsługi Kina. Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić z sali kinowej Klienta, który nie posiada przy sobie ważnego Biletu.

 16. Bilet, który jest nieczytelny lub uszkodzony w taki sposób, że odczytanie danych w nim zawartych nie jest możliwe, może zostać uznany przez Operatora za nieważny i nie będzie uprawniał do uczestniczenia w danym Seansie/Wydarzeniu.

 17. Pracownik obsługi Kina może odmówić sprzedaży Biletu, a Klienta posiadającego Bilet w uzasadnionych przypadkach wyprosić z terenu Kina, gdy:
  – gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Klient jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty lub substancje niebezpieczne;
  – Klient zachowującej się niegrzecznie, niekulturalnie lub wulgarnie wobec innych Klientów;
  – Klient nie przestrzega zasad określonych w Regulaminie;
  – Seans lub Wydarzenie zostało odwołane lub przeniesione bez wyznaczenia nowego terminu.

 18. Informacja dotycząca przedziału godzin otwarcia kas Kina znajduje się przy kasach Kina oraz na stronie internetowej Kina www.kinogram.pl

§ 5
Zakup produktów w części gastronomicznej Kina

 1. Zakupy dokonane w części gastronomicznej Kina z uwagi na ich spożywczy charakter nie podlegają zwrotowi.

 2. Alkohol nie jest sprzedawany osobom nietrzeźwym i osobom poniżej 18 roku życia.

 3. Klient dokonujący zakupu w części gastronomicznej Kina, płacący gotówką, zobowiązany jest

  do przeliczenia otrzymanej reszty gotówki przed odejściem od kasy. Po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane.

§ 6
Zwroty

 1. Zwrot ceny uiszczonej przez kupującego poprzez serwis możliwy jest w przypadku nieodbycia się seansu z przyczyn leżących po stronie Kinogram.

 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczeniu usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 3. Oprócz sytuacji opisanej w ust. 1, Kinogram dopuszcza zwrot ceny biletu, opłaty okularowej/ceny okularów w przypadku rezygnacji kupującego z uczestnictwa w seansie, na który zakupił uprzednio bilet. Z opisanej wyżej rezygnacji z uczestnictwa w seansie kupujący może skorzystać najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem Seansu/Wydarzenia na jaki Bilet ten obowiązuje. Po tym czasie zwrot ceny nie jest możliwy.

 4. Celem otrzymania zwrotu kupujący powinien:
  – zgłosić się do kasy kina, do którego zakupił bilet, oraz
  – podać kasjerowi numer identyfikatora transakcji zakupionego biletu.
 5. Zwrotowi ani wymianie nie podlegają inne dokumenty uprawniające do wzięcia udziału w Seansie/Wydarzeniu w tym Zaproszenia/Kupony.

 6. Zwrot dokonywany jest w formie gotówki.
 7. Bilet może zwrócić jedynie kupujący, czyli osoba, która dokonała zakupu biletu za pomocą serwisu. Biletu nie może zwrócić osoba obdarowana biletem. W przypadku zakupu biletów na miejsca siedzące typu podwójna kanapa obowiązkowemu zwrotowi podlegają obydwa bilety.

 8. W przypadku zwrotu biletu zakupionego za pośrednictwem serwisu, opłata internetowa nie będzie zwrócona, natomiast będą zwrócone pozostałe opłaty dodatkowe, które kupujący uiścił przy zakupie biletu (opłata okularowa).

 9. W przypadku zwrotu biletów zakupionych z zastosowaniem kuponu/vouchera, kupony/vouchery nie podlegają zwrotowi i nie ma możliwości przywrócenia do użycia wykorzystanego podczas zakupu kuponu lub vouchera.

§ 7
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania serwisu, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kina personel@kinogram.pl.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych. do przeliczenia otrzymanej reszty gotówki przed odejściem od kasy. Po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane.

 4. O decyzji Operatora osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona pisemnie na adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w piśmie reklamacyjnym.

 5. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do operatora płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej operatora płatności za pośrednictwem formularza kontaktowego www.payu.pl/pomoc/kupuje, bądź pod adresem help@payu.pl.

 6. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 8
Monitoring i bezpieczeństwo

 1. Teren Kina jest monitorowany.

 2. Monitoring jest prowadzony w celu oraz zapewnienia bezpieczeństwa Klientów, pracowników obsługi Kina, ochrony mienia, a także w celu ewentualnego ustalenia odpowiedzialności, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestrowaniem obrazu przy pomocy kamer monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora polegającym na realizacji celu wskazanego powyżej.

 4. Zarejestrowane nagrania będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy liczonych od dnia sporządzenia nagrania.

 5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestrowaniem obrazu przy pomocy kamer monitoringu wizyjnego odbywa się na zasadach określonych w § 89 poniżej.

 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora i osób trzecich za szkody spowodowane na terenie Kina.

 7. Podczas pobytu na terenie Kina należy bezwzględnie stosować się do uwag, informacji i komunikatów przekazywanych przez pracowników obsługi Kina.

 8. W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników obsługi Kina. Za przeprowadzenie ewakuacji Kina odpowiada osoba wyznaczona przez Operatora.

 9. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Klientów, Operator upoważniony jest do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.

§ 9
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta w związku z zawarciem i realizacją umowy rezerwacji Biletu, zawarciem i realizacją umowy nabycia Biletu, rejestrowaniem obrazu przy pomocy kamer monitoringu wizyjnego oraz postępowaniem reklamacyjnym jest Operator.

 2. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane:
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – w celu zawarcia i realizacji umowy rezerwacji Biletu;
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji umowy nabycia Biletu;
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji oraz poinformowania Klienta o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji, przy czym przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO stanowi prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Operator.
 3. Podane przez Klienta dane osobowe są powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Operatorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, prawne itp.

 4. Podane przez Klienta dane osobowe są przechowywane w przypadku danych przetwarzanych w związku:
  – z umową rezerwacji Biletu – do momentu anulowania rezerwacji
  – z umową nabycia Biletu – przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące umowy nabycia Biletu zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
  – ze złożeniem przez Klienta reklamacji – przez okres 1 roku po udzieleniu odpowiedzi na reklamację.

 5. Klientowi przysługuje prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych;
  – sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  – żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  – prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Operator.

 7. Operator nie będzie przetwarzała danych osobowych Klienta w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 8. Podanie przez Klienta danych osobowych wymaganych przez Operatora podczas rezerwacji/nabycia Biletu jest warunkiem zawarcia umowy rezerwacji/nabycia Biletu.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w obowiązującej wersji jest dostępny na terenie Kina, na stronie internetowej kina www.kinogram.pl, w Serwisie oraz w Aplikacji.

 2. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.

 3. W przypadku wprowadzenia przez Operatora jakichkolwiek zmian w Regulaminie, do umowy rezerwacji/nabycia Biletu zawartej między Operatorem a Klientem, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.

 4. Operator zastrzega sobie prawo uregulowania zasad organizacji poszczególnych Seansów/Wydarzeń w odrębnych regulaminach.

 5. W przypadku sprzedania łącznie mniej niż 3 (trzy) Biletów na dany Seans, do czasu planowanej godziny rozpoczęcia Sensu, Seans ten może zostać odwołany przez Operatora. Klientom, którzy zakupili Bilety na Seans, który został odwołany Operator zwróci cenę za Bilet.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2021 r.