Skip to content

Polityka prywatności Kina KINOGRAM

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach portalu transakcyjnego kina bilety.kinogram.pl jest Administrator, tj. Kinogram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z zakupem biletów kinowych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych, a w szczególności:
  – Prowadzenie newslettera
  – Prowadzenie systemu komentarzy
  – Prowadzenie forum internetowego
  – Prowadzenie rozmów typu chat online
  – Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
  – Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
  – Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
  – Obsługa zapytań przez formularz
  – Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  – Realizacja zamówionych usług
  – Windykacja należności
  – Prezentacja oferty lub informacji

  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  – Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  – Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw „ciasteczka”).

 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawem telekomunikacyjnym oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.

 4. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z Aplikacji, a także po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z Aplikacji, na czas zgodny z przepisami prawa (np. o prowadzeniu rachunkowości), a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora oraz na podstawie zgody Użytkownika – do czasu cofnięcia zgody.

 6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna on, iż przetwarzanie dotyczące jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 9. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych oraz treści wyrażonych zgód, jak również ma możliwość ich edycji / uzupełniania korzystając w tym celu z narzędzi dostępnych w ramach Aplikacji.

 10. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą.

 11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie zakupu biletów kinowych/ obsługi użytkownika – klienta kina. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcji serwisu kinowego.

 12. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

 13. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika (w tym numer IP). Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz w celu zbierania ogólnych, zanonimizowanych danych statystycznych.

 14. Administrator zastrzega, iż dane dotyczące Użytkowników mogą być udostępnianie właściwym organom, które zgłoszą takie żądanie, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

 15. Administrator dołoży najwyższych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem innych osób oraz przed ich zgubieniem/ zniszczeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora:
  – Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  – Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
  – Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
  – W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
  – Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  – W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  – Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 16. Hosting
  – Serwis bilety.kinogram.pl jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera własnych administratora danych.
 17. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych.
  W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  – firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  – kurierzy
  – operatorzy pocztowi
  – ubezpieczyciele
  – kancelarie prawne i windykatorzy
  – banki
  – operatorzy płatności
  – organy publiczne
  – operatorzy systemu komentarzy
  – operatorzy rozwiązania typu chat online
  – upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  – firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

  W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

  Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 18. Informacje w formularzach
  – Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  – Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  – Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  – Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 19. Logi Administratora

  W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

  Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 20. Istotne techniki marketingowe

  – Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  – Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam.
  – Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  – Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
  – Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
  – Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

 21. Informacja o plikach cookies

  – Serwis korzysta z plików cookies.
  – Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  – Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  – Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  – utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  – realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
  – W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu. ich usunięcia przez Użytkownika.
  – Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  – Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  – Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą= w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 22. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  – Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  – W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  – Edge
  – Internet Explorer
  – Chrome
  – Safari
  – Firefox
  – Opera
  Urządzenia mobilne:
  – Android
  – Safari (iOS)